TVL

TVL(Total Value Locked)是指在 DeFi 协议中锁定的加密货币的总价值。它代表了 DeFi 协议中用户所抵押或借出的资产总额,是衡量 DeFi 协议规模和活跃度的重要指标。

相关文章

热门币种查看更多>
币种
美元价格
24H涨跌幅
比特币
68092 USDT
¥492849
+1.31%
以太坊
3553 USDT
¥25715
+1.96%
泰达币
1 USDT
¥7.24
+0%
币安币
618.76 USDT
¥4479
+2.19%
SOL币
154.57 USDT
¥1119
+4.23%
USDC币
1 USDT
¥7.24
+0%
瑞波币
0.4896 USDT
¥3.54
+1.87%
TON币
7.32 USDT
¥52.96
+3.2%
狗狗币
0.1454 USDT
¥1.05
+5.36%
艾达币
0.4366 USDT
¥3.16
+3.44%